Font Size

Profile

Cpanel
Image1\

Regulamin Łowiska

 

Regulamin Łowiska Specjalnego "Dunajec"

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Całe Łowisko obejmuje 2 odcinki rzeki Dunajec:

a) górny - od ujścia potoku Krośniczanka w Krościenku do ujścia potoku Ochotnica w Tylmanowej (Łowisko górne);

b) dolny - od ujścia potoku Jaworzynka w Gołkowicach do progu w Starym Sączu/Podegrodziu przy ujęciu Sądeckich Wodociągów wraz ze 100m odcinkiem rzeki poniżej progu (Łowisko dolne).

2. Administratorem Łowiska jest Okręg PZW w Nowym Sączu.

II. Sposób nabywania uprawnień  do połowu.

1. Prawo połowu mają osoby, które posiadają kartę wędkarską  oraz zezwolenie na wędkowanie na Łowisku (jednodniowe lub roczne).

2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14 lat oraz obcokrajowcy.

3. Ceny zezwoleń według cennika.

4. Dzieci i młodzież do 16 lat, wędkujące  pod opieką osoby dorosłej posiadającej uprawnienia do połowu na Łowisku, mogą łowić po zakupie zezwolenia z rabatem 95% na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Nazwisko opiekuna wpisuje się na zezwoleniu.

5. Zezwolenie:

a) roczne - uprawnia do połowu w roku kalendarzowym, na który zostało wykupione na cały Łowisku;

b) jednodniowe na całe Łowisko - uprawnia do połowu w dniu, na który zostało wykupione na całym Łowisku;

c) jednodniowe na Łowisko dolne - uprawnia do połowu w dniu, na który zostało wykupione wyłącznie na Łowisku dolnym.

6. Liczba dystrybuowanych zezwoleń wynosi:

a) rocznych - do 20 szt.,

b) jednodniowych na całe Łowisko - do 40 szt. na każdy dzień,

c) jednodniowych na dolne Łowisko - do 15 szt. na każdy dzień.

7. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, zwłaszcza podczas organizacji zawodów wędkarskich, administrator może nieznacznie zwiększyć limit łowiska.

8. Zezwolenia roczne można nabywać  w ramach limitu łowiska wg pierwszeństwa zgłoszeń. Administrator może ustalić odmienne zasady dystrybucji zezwoleń dla grup zorganizowanych.

9. Uczestnicy zawodów muchowych mistrzostw Kół należących do Okręgu PZW w Nowym Sączu (oraz innych zawodów za zgodą Administratora), nabywają zezwolenia na Łowisko górne z 50% rabatem. Zezwolenie jest ważne wyłącznie w trakcie trwania zawodów (tur). Zawodnicy w ramach takich zawodów nie mogą domagać się opuszczenia łowiska przez innych wędkarzy.

10. W przypadku zawodów organizowanych przez Administratora (Okręg) zawodnicy nie muszą posiadać przy sobie druków zezwoleń. Rolę zezwolenia pełni karta startowa. Opłatę za zezwolenie z rabatem 33% wlicza się do opłaty startowej.

11. Administrator może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania w danym dniu powiadamiając o tym na stronie internetowej Okręgu/Łowiska. Wyłączenia związane z zawodami organizowanymi przez Administratora (Okręg) nie mogą  obejmować  więcej niż 10dni w roku.

12. Zawody mogą być organizowane wyłącznie na Łowisku górnym. Stanowiska na zawody są obsadzane zawodnikami kolejno począwszy od dolnej granicy Łowiska, tak wysoko, jak to wynika z liczby startujących. Jednakże na żadne zawody nie wyznacza się stanowisk od ujścia Krośniczanki do początku wyspy poniżej „Księdzowego Pola” (granica Tylmanowej i Krościenka), który to odcinek jest dostępny dla ogółu wędkarzy także w dniu zawodów, z wyjątkiem: mistrzostw Polski lub świata, mistrzostw Europy, zawodów Grand Prix Polski oraz mistrzostw Okręgu, podczas których całe Łowisko górne jest zarezerwowane dla potrzeb zawodów.

III. Zasady połowu i ochrona ryb.

1. Połów ryb w ramach zezwolenia odbywa się  wyłącznie w porze dziennej tj. od świtu (1 godzina przed kalendarzowym – dla m. Warszawy - wschodem słońca) do zmierzchu (1 godzina po kalendarzowym – dla m. Warszawy - zachodzie słońca).

2. Połów ryb odbywa się:

a) na Łowisku górnym - wyłącznie metodą  muchową;

b) na Łowisku dolnym – metodą muchową lub metodą spinningową.

3. Połów metodą muchową odbywa się na jedną wędkę, wyposażoną  w kołowrotek i fabryczną linkę  muchową o grubości co najmniej 0,55mm i długości co najmniej 6,5m, uzbrojoną w co najwyżej:

a) dwie sztuczne muszki wykonane na pojedynczych haczykach, albo

b) jedną sztuczną muchę, o długości co najmniej 15cm, wykonaną na dwóch pojedynczych haczykach (tzw. tandem).

Muchy muszą być wykonane na haczykach bez zadziorów, pozbawionych zadziorów lub z zadziorem przygiętym do grotu haka. Zabrania się dodatkowego zewnętrznego obciążania  linki lub przyponu za wyjątkiem linki obciążonej w jej konstrukcji. Przypon nie może być dłuższy niż dwie długości wędki (zakaz połowu metodą żyłkową).

4. Połów metodą spinningową na Łowisku dolnym odbywa się na jedną wędkę, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w jeden bezzadziorowy (lub pozbawiony zadziorów poprzez usunięcie lub przygięcie do grotu haka) haczyk o jednym ostrzu (bezwzględny zakaz stosowania kotwiczek).

5. Dokonujący połowu mają  obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka wyposażonego w siatkę  bezwęzłową  oraz wypychacz lub szczypce do wyhaczania przynęt.

6. Łowiący powinni zachować  odległość minimum 50 m od siebie. Za zgodą  wędkarza, który pierwszy przybył na łowisko odległość  może zostać  zmniejszona.

7. Na łowisku obowiązuje zakaz zabierania ryb: pstrąga potokowego i innych rodzajów pstrągów, lipienia, głowacicy, a także klenia, świnki i brzany. Z pozostałych gatunków wolno zabrać jedną sztukę dziennie. Wędkarz nie może posiadać przy sobie, ani w samochodzie, jakichkolwiek ryb objętych zakazem zabierania. Złowiona ryba objęta zakazem zabierania musi być w najkrótszym czasie z całą ostrożnością wypuszczona z powrotem do wody.

8. Zabrania się celowego połowu ryb objętych okresem ochronnym. Obowiązują tzw. ustawowe okresy ochronne ryb (zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb, chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Dz. U. Nr 138 poz.1559 z 2001 r.).

9. W okresie od 1 września do 31 stycznia obowiązuje zakaz połowu:

a) na streamery mniejsze niż 15 cm długości;

b) metodą spinningową na przynęty sztuczne o długości korpusu przynęty nie krótszym niż 15 cm.

10. Osoba dokonująca połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu Strażnikom PSR, Strażnikom SSR, Policji, upoważnionym przedstawicielom administratora łowiska oraz innym uprawnionym służbom.

11. Każde naruszenie zapisów niniejszego regulaminu stanowi przestępstwo lub wykroczenie z ustawy o rybactwie śródlądowym, powoduje utratę ważności posiadanego zezwolenia, a także stanowi podstawę do wystąpienia do sądu z roszczeniem odszkodowawczym.

12. W wypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu upoważniony przedstawiciel administratora łowiska może odebrać zezwolenie na połów.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Administrator może dokonywać w łowisku zabiegów gospodarczych np. zarybienia, odłowy tarlaków oraz dokonywać wyłączenia jego części w celu ochrony ryb np. na oznakowanych tarliskach.

2. Zmiany niniejszego regulaminu będą  ogłaszane na stronie internetowej Okręgu (zakładka OS Dunajec) i będą obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują  przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 roku, oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 

Niniejszy Regulamin zatwierdzony został uchwałą  Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu z dnia 17 listopada 2017 r., ze zmianą z dn. 16.02.2018 r. Obowiązuje od 1.01.2018 r. do odwołania.

 

 

 

CENNIK

Ceny zezwoleń.

I. Zezwolenie jednodniowe na całe Łowisko (górne + dolne):

a) 75 zł – dla członków PZW i niezrzeszonych;

b) 50 zł – wyłącznie dla członków PZW na połów od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem świąt.

II. Zezwolenie jednodniowe wyłącznie na Łowisko dolne dla członków PZW:

a) 43 zł - od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem świąt;

b) 60 zł - od piątku do niedzieli oraz w święta.

III. Zezwolenie roczne na całe Łowisko (górne + dolne): 1499 zł.